ร่วมงานกับเรา

ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวน/อัตรา คุณสมบัติ/รายละเอียด
1 Export Manager/ Export Sales (key account) 2 คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการขายต่างประเทศ 5 ปีขึ้นไป
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก (พูด อ่าน เขียน) และเดินทางไปต่างประเทศได้
4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

รายละเอียดงานคลิก
https://www.jobthai.com/en/job/1108518
2 ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพซัพพลายเออร์ 1 คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการประกันคุณภาพหรือควบคุมคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การทำงานวิจัย,พัฒนาผลิตภัณฑ์, การจัดทำ Specification, การ Update กฏหมาย หรือการขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับอาหาร 5 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนระดับดีมาก

รายละเอียดงานคลิก
https://www.jobthai.com/en/job/1113029
3 เจ้าหน้าที่อาวุโสวิศวกรรมเครื่องกล 1 คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องกล เช่น HVAC Piping หรือการใช้ความร้อนในกระบวนการผลิตอาหาร เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบคำนวณ กำหนดและถอดปริมาณงานเบื้องต้นด้านเครื่องกลได้
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติ
5. มีความรู้ด้านกระบวนการงานวิศวกรรม
6. มีทักษะด้านการคิด วางแผน ตัดสินใจ ภาวะผู้นำและการคิดเชิงระบบ

รายละเอียดงานคลิก
https://www.jobthai.com/en/job/1186511
4 เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกวิจัยฯผลิตภัณฑ์ 4 คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร (FOOD SCIENCE) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอาหารตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
3. มีมุนุษยสัมพันธ์ และ ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
4. มีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

รายละเอียดงานคลิก
https://www.jobthai.com/en/job/1133976
5 หัวหน้าส่วนผลิต 1 คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต/ปริญญาตรีวิศวกรรมบัณฑิต(ที่เกี่ยวกับการผลิต)
2. ประสบการณ์การทำงานในระดับหัวหน้างาน โรงงานผลิตอาหารตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพต่างๆ เช่น BRC, GMP, HACCP, HALAL, ISO และสามารถเข้ากะได้
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Word, Excel, Power Point ได้ในระดับดี
5. มีความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

รายละเอียดงานคลิก
https://www.jobthai.com/en/job/1200354
6 พนักงานฝ่ายผลิต หลายอัตรา คุณสมบัติ
1. อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป
3. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
รายละเอียดงาน
1. ผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ได้แก่ จัดเตรียมเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต กำลังคน ตามแผนงาน
2. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ
3. อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา