ร่วมงานกับเรา

ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวน/อัตรา คุณสมบัติ/รายละเอียด
1 เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกวิจัยฯผลิตภัณฑ์ 1 คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร (FOOD SCIENCE) / สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอาหารตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
3. มีมุนุษยสัมพันธ์ และ ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
4. มีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
5. มีประสบการณ์ทางด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
1. ทำการพัฒนาสูตรได้ตามความต้องการของลูกค้า และถูกต้องตามข้อกำหนดกฏหมายปลายทางในแต่ละประเทศ
2. ทำการทดลองผลิต Pilot plant บันทึก และ สรุปผลการทดลอง
3. ทำการศึกษาอายุสินค้าในผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใหม่ทุกตัว พร้อมสรุปผล
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการทดลองสินค้า / ขอข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
5. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อขอตัวอย่างมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
7. เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้น ต้องทำการเก็บข้อมูลก่อนมีการผลิตจริง และนำข้อมูลมาทำ BOM. ให้มีความถูกต้องมากที่สุด
8. เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ใกล้สรุป ต้องดำเนินการเรื่องบรรจุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จก่อน เช่น การหาซอง+กล่อง ให้เหมาะสมกับน้ำหนักที่ลูกค้าต้องการ
2 Supplier Quality Assurance Manager / ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพซัพพลายเออร์ 1 คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการประกันคุณภาพหรือควบคุมคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป หรือผ่านการทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการทำ Spec
3. มีประสบการณ์การUp Date กฏหมาย อาหารทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับอาหาร 5 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ระดับดี
5. มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีทักษะในการกระตุ้น โน้มนาวหรือสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้อื่นในทีม
6. มีความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ
7. สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการป้องกันปัญหาได้ดี

รายละเอียดงาน
1. วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนพัฒนาผู้ขายประจำปี และเสนอแผนและงบประมาณต่อผู้บังคับบัญชา รวบรวมข้อมูลปัญหาของผู้ขาย มาทำการวิเคราะห์
2. จัดทำแผน Audit และติดตามผลหลังการ Audit
3. การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ
4. ควบคุมดูแลการ update Spec ของวัตถุดิบและบรรณจุภัณฑ์ทุกตัว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อกำหนดหรือมีอุบัติการณ์(incident)เกิดขึ้น
5. ทบทวน spec วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ประจำปี ให้ทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ
6. คัดเลือกวัตถุดิบและผู้ขาย เพื่อให้วัตถุดิบ สารเคมี และบริการ ที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยตามข้อกำหนด
7. ร่วมงานกับฝ่ายจัดซื้อในการสรรหาผู้ขายทดแทนสำหรับวัตถุดิบที่มีความเสี่ยง
8. สนับสนุนให้มีการปฎิบัติตามระบบมาตรฐานทางด้านคุณภาพและระบบคุณภาพ
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3 ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager) 1 คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) และสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์การทำงานด้านงานขายและการตลาด 5 ปีขึ้นไป
3. ผ่านงานการตลาดในธุรกิจอุปโภคบริโภค
4. มีความรู้ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ, กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ, ข้อมูลการตลาดของธุรกิจ เป็นต้น
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

รายละเอียดงาน
1. สามรถกำหนดทิศทางการขาย และการตลาด จากฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษักำหนดไว้
2. สามารถวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
3. วางแผนการบริหารงบประมาณ และสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. คัดเลือกบริษัทโฆษณา ในงบประมาณโฆษณาที่กำหนดไว้
5. วางแผนการเลือกใช้สื่อ และการวางแผนการออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
6. วางแผนการคิดค้น,ครอบคุ้มวิจัยตลาด และคักเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่
7. วางแผนและจัดทำตารางการเดินทาง Trip ทำงาน
8. ติดตามทีมงานการเก็บหนี้ลูกค้า
9. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคังบัญชา
4 พนักงานจัดเรียงสินค้า (Field Merchandise) 1 คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปวส. ขึ้นไป
2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. สามารถเดินทางในการปฏิบัติงานได้

รายละเอียดงาน
1. จัดเรียงสินค้าหน้าร้านที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีสินค้าพร้อมขายบนชั้นวางตลอดเวลา
2. เช็ค นับ สต็อกสินค้า ประจำเขตรับผิดชอบ
3. ตรวจเยี่ยมสาขาต่างๆ และจัดเรียงสินค้า
4. เช็คยอดสต็อกเพื่อสั่งสินค้า
5. เข้าออฟฟิศที่สมุทรสาคร เดือนละ 1 ครั้ง
**สถานที่ปฎิบัติงาน ฟู้ดแลนด์และเดอะมอลล์ทุกสาขา**ในกทม
5 หัวหน้าส่วนผลิต 1 คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต/วิศวกรรมบัณฑิต(ที่เกี่ยวกับการผลิต)
2. ประสบการณ์การทำงานในระดับหัหน้างาน โรงงานผลิตอาหารตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Word, Excel, Power Point ได้ในระดับดี
4. มีความรู้ระบบคุณภาพต่างๆ เช่น BRC, GMP, HACCP, HALAL, ISO และสามารถเข้ากะได้
5. มีความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

รายละเอียดงาน
1. การวางแผนและควบคุมการผลิต
2. ทวนสอบแผนการผลิต จัดเตรียมกำลังคน เครื่องจักร ให้พร้อมผลิต
3. ประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุงเรื่องการเตรียมเครื่องจักร
4. ควบคุมการผลิต ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต
5. การจัดการทั่วไป - ดูแลและรักษาระบบคุณภาพต่าง ๆให้เป็นไปตามมาตรฐาน
6. จัดทำเอกสาร FM/WI/PM ที่เกี่ยวกับการผลิต - ปิดข้อบกพร่องของ (CAR) ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
7. บริหารบุคลากร - ควบคุมค่าใช้จ่าย - และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผุ้บังคับบัญชา
6 พนักงานฝ่ายผลิต หลายอัตรา คุณสมบัติ
1. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป
3. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
4. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

รายละเอียดงาน
1. จัดเตรียมเครื่องจักร/อุปกรณ์การผลิต
2. ปฏิบัติงานตามประบวนการผลิตที่จุดปฏิบัติงาน
3. สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติงานและ ได้ทันเวลาที่กำหนดตามเป้าหมาย
4. ปฏิบัตงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ